FANDOM


Ika - 28 ng Nobyembre, 2013

Blog ni: WalkerMaimer (Founder)


Mabuhay and Welcome to TWD: Tagalog Wiki
-WalkerMaimer

( English version )


I won't be long because it's just a blog that asks you wether you like this wiki or not, Please leave any Comments, thoughts, or suggestions below.


(Translasyon sa Wikang Tagalog)


Ako'y di magtatagal dahil ito lamang ay isang blog na nagtatanong kung gusto niyo ba itong wiki na ito. Kung inyong mamarapatin magiwan na lang ng inyong kumonto, swestiyon, o idea.